Reklama [góra]

Akademia Małego Strażaka z dofinansowaniem z programu "Społecznik"


Pod koniec czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, odbyło się podpisanie umów na realizację dwóch projektów realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego. 

Umowy obejmują budowę Akademii Małego Strażaka w ramach inicjatywy obywatelskiej Województwa Zachodniopomorskiego oraz organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, które odbędą się we wrześniu w Moryniu.

Gdy tylko pojawiła się możliwość składania wniosków, reprezentanci z naszej jednostki po spotkaniu konsultacyjnym w Chojnie, poprowadzonym przez Radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Panią Ewę Dudar, złożyli dwa projekty, które okazały się strzałem w dziesiątkę. Komisja konkursowa zaakceptowała bowiem oba wnioski, a mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego zaufali nam i oddali na nas swój głos, w wyniku czego już wkrótce dzieci oraz młodzież z naszego regionu będą mogły się szkolić w wybudowanej do tego wiacie, ponadto specjalny tor pozwoli im doskonalić swoje umiejętności sportowe. Całość projektu potrwa aż do końca września, a zwieńczeniem projektu będą powiatowe zawody drużyn MDP powiatu Gryfińskiego.

Poniżej prezentujemy cele i założenia dla obu projektów.

Centrum Szkoleniowe Małego Strażaka


Program Akademii Małego Strażaka umożliwi przekazywanie w formie zabawy małym adeptom pożarnictwa informacji o tym: jak się zachować w nietypowych sytuacjach, czego powinni unikać, jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa, jak powiadomić służby ratownicze, jak udzielić pierwszej pomocy czy jak zadbać o bezpieczeństwo w domu, w szkole i na ulicy. Akademia Małego Strażaka to także: wychowanie patriotyczne w myśl słów: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”, pomoc ludziom słabszym, niepełnosprawnym, sprzątanie świata w swoim otoczeniu, oszczędność wody – ratunek dla przyrody, współpraca z innymi strażnicami naszej gminy i powiatu, wycieczki do ciekawych miejsc, organizacja festynów, spotkania z najstarszymi strażakami z terenu gminy Moryń. Akademia uczy również integracji w grupie. W związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia pojawiała się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców i zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości.

W ramach inicjatywy obywatelskiej zorganizowane zostanie Centrum Szkolenia Małego Strażaka w Moryniu, z którego korzystać będą m.in. uczestnicy organizowanej przez OSP w Moryniu Akademii Małego Strażaka. Obecnie do akademii uczęszcza ponad czterdziestu młodych kandydatów na strażaków, dla których w każdą środę organizowane są zajęcia przygotowujące ich do wstąpienia w szeregi lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Akademie prowadzą społecznie członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu. Obecnie znacznym utrudnieniem w organizacji zajęć jest brak odpowiedniego zaplecza oraz materiałów szkoleniowych i sprzętu pożarniczego przeznaczonego do szkolenia dzieci. Centrum Szkolenia Młodego Strażaka zorganizowane zostanie na terenie jednostki OSP w Moryniu przy ul. Szerokiej 10. Wiata, którą planujemy wybudować w ramach inicjatywy znacznie ułatwi nam prowadzenie zajęć praktycznych umożliwiając omawianie realizowanych ćwiczeń z wykorzystaniem tablic informacyjnych i prezentacji multimedialnych, a także organizowanie zajęć teoretycznych (jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające) pod wiatą, co dla dzieci jest formą zdecydowanie przyjaźniejszą niż zajęcia w zamkniętych pomieszczeniach kojarzących się z klasą szkolną. Akademia Młodego Strażaka ma charakter otwarty i nie ogranicza się szkolenia dzieci z terenu gminy Moryń. Inicjatywa utworzenia Akademii Małego Strażaka spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Rodzice aktywnie wspierają trudne początki funkcjonowania Akademii np. poprzez sprawowanie społecznie funkcji dodatkowych opiekunów. Jednak bez odpowiedniego zaplecza i wyposażenia akademia nie może się odpowiednio rozwijać. Poza wiatą niezbędne do prowadzenia zajęć są materiały szkoleniowe oraz elementy wyposażenia toru treningowego. Cele, które przyświecają budowie Centrum Szkolenia Małego Strażaka do głównie wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich oraz uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia poprzez wpajanie takich postaw przyszłym strażakom. Informacje o Centrum Szkolenia Małego Strażaka oraz Akademii małego Strażaka rozpowszechniane będą przez stronę internetową naszej jednostki, profil FB oraz lokalne portale informacyjne. Planujemy również akcję informacyjną za pomocą plakatów i ulotek Wartość Zadania to 13 500 zł, z czego 10 tys. pokryje Urząd Marszałkowski.

Organizacja Powiatowych Zawodów MDP dla Powiatu Gryfińskiego


Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez przygotowanie młodzieży do służby w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Projekt realizowany będzie w miejscowości Moryń i skierowany jest do druhów z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt szkoleniowy, zorganizowane zostaną zbiórki szkoleniowe oraz powiatowe zawody pożarnicze dla drużyn MDP w tym catering. Projekt promowany będzie poprzez informacje zamieszczone na profilu FB Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Moryniu, stronie internetowej Gminy Moryń, lokalnych portalach informacyjnych oraz plakatach informacyjnych. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu będą w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem informującym o dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość całego zadania to 6 750 zł, z czego 3 tys. pokryje Urząd Marszałkowski. 

Z wyrazami szacunku
Hubert Krysiak

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.