Reklama [góra]Senator Napieralski pisze w sprawie likwidacji szkół do Kuratorium Oświaty


Do naszej redakcji przesłany został list senatora RP Grzegorza Napieralskiego do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w temacie szkół w gminie Trzcińsko Zdrój. Pismo zostało złożone 21 marca w siedzibie Kuratorium. 

Sz. P. 
Magdalena Zarębska-Kulesza
Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
Szczecin

Szanowna Pani Kurator, 

W dniu 8 marca br., w ramach pełnionego mandatu Senatora RP, spotkałem się ze społecznością Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej.

Ta ambitna, dobrze zarządzana placówka, mająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej i pedagogicznej, pozytywnie oddziałująca społecznie na okolicę, z niezrozumiałych dla mnie powodów stanęła przed groźbą likwidacji. W dniu 25 stycznia br. na Sesji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju podjęto uchwałę zamiaru likwidacji tejże szkoły. 

Jako główny argument przedstawiono problemy ekonomiczne gminy, choć, jak mówią relacje uczestników obrad nie przedstawiono pełnej i kompetentnej analizy. Nie poddano refleksji kosztów społecznych likwidacji szkoły, których wymiar, w moim odczuciu, wielokrotnie przekracza krótkoterminowe, a w części jedynie domniemane korzyści finansowe. 

Zaniepokojenie budzi tryb przyjęcia uchwały, przekazane do Kuratorium. Nauczyciele i rodzice uczniów nie zostali wcześniej poinformowani o planach organu prowadzącego szkołę, a w porządku obrad styczniowej sesji Rady Miejskiej nie zamieszczono takiego punktu. O poszerzenie porządku obrad przed sesją zawnioskował Burmistrz Gminy. W ten sposób osoby, których uchwała dotyczy bezpośrednio, pozbawieni zostali możliwości podjęcia dialogu i prezentacji konstruktywnego rozwiązania problemu.

Likwidacja szkoły i przeniesienie uczniów do innej szkoły oddali dzieci od domu rodzinnego, a dojazdy do szkoły będą kosztowne i czasochłonne. Jest to obszar zagrożony wykluczeniem społecznym (tereny po byłych PGR). W czasie transformacji większość mieszkańców pozbawiona została miejsc pracy, w kolejnych latach ograniczono komunikację autobusową, wyjazdy rodziców do pracy za granicą wpłynęły na trudne relacje rodzinne, powstał problem eurosierot, które dzięki aktywności szkoły mogą liczyć na wsparcie i czuć się bezpiecznie. Likwidacja szkoły będzie kolejnym ciosem dla tej społeczności a miejscowość uczyni pustynią oświatowo-kulturalną, co może wpłynąć na pogłębienie negatywnych zjawisk.

Szanowna Pani Kurator, 

Przedmiotowa uchwała została przesłana, zgodnie z wymogiem prawnym, do Kuratorium, w celu wydania opinii. Zwracam się z prośbą o negatywne zaopiniowanie tej uchwały. Należy wspierać samorządy w procesie racjonalizacji zarządzania pieniędzmi publicznymi, ale nie może to skutkować dewastacją z trudem odbudowywanej tkanki społecznej i kulturowej. Mam nadzieję, że Pani Kurator podzieli moje zdanie. 


fot. dost / archiwum

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.