Prezentacja oddziału integracyjnego w Przedszkolu Miejskim w Chojnie


Przedszkole Miejskie w Chojnie było gospodarzem uroczystości prezentacji oddziału integracyjnego. Odział ten powstał w ramach realizacji projektu ,,Pomóż mi, a będę miał równy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Chojna Adam Fedorowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Komorzycki, zastępca burmistrza Wojciech Długoborski, dyrektor ASiIS Wacław Gołąb. Dyrektor przedszkola Dorota Stelmach, która pełni funkcję kierownika projektu serdecznie przywitała osoby zarządzające projektem – Weronikę Kotlińską, Marię Jaz, Katarzynę Strzelczyk oraz Miłosza Bartosiaka. Na uroczystość zostali zaproszeni również specjaliści pracujący z dziećmi, nauczyciele oraz rodzice.

Na wstępie dyrektor przedszkola w krótkim przemówieniu powiedziała, jak ważna dla rozwoju dzieci niepełnosprawnych możliwość brania udziału w zajęciach, zabawach i życiu społecznym w grupie rówieśniczej. Podkreśliła również rolę integracji. Integracja w tym oddziale polega na możliwie najszerszym włączeniu dzieci niepełnosprawnych w życie grupy rówieśniczej, stworzeniu identycznych jak dzieciom zdrowym warunków do rozwoju, ale równocześnie na uwzględnieniu niepełnosprawności dzieci - a co za tym idzie dostosowaniu programu nauczania do ich możliwości umysłowych i psychofizycznych.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie przekazała kilka informacji na temat realizowanego projektu ,,Pomóż mi, a będę miał równy start”. W oddziale integracyjnym pracują dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego, które dodatkowo mają ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczyciel wspomagający, który również ma kwalifikacje do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie. Dzięki projektowi zatrudniono w oddziale: logopedę, muzykoterapeutę, rytmika, nauczyciela j. angielskiego, pedagoga specjalnego, psychologa, socjoterapeutę, rehabilitanta, pielęgniarkę, ortopedę oraz osobę prowadzącą stronę internetową grupy III ,,Krasnale”.

Dzięki projektowi pozyskaliśmy 1 100 109, 41 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy sto dziewięć złotych 41/100), w tym wkład własny gminy w kwocie 165 016,41 zł. Z tej kwoty do tej pory wydano 482 513,00 zł. Zakupiono m.in. sprzęt do terapii Metodą Tomatisa, pokryto koszt szkolenia pracownika, zakupiono sprzęt na plac zabaw, wyposażono salę w nowe meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, doposażono gabinety terapeutyczne w odpowiednie pomoce dydaktyczne, w tym także programy logopedyczne. Należy podkreślić, że rodzice/ opiekunowie prawni nie ponoszą żadnych kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola m.in. nieodpłatnie są dowożone do przedszkola i odwożone po zajęciach do domu, mają możliwość jeździć na wycieczki integracyjne nie tylko krajowe, ale również zagraniczne (zaplanowano wycieczki do Berlina do ZOO, Legolandu i Wyspę Tropikalną itp.).

Duże wrażenie na wszystkich zrobiła Sala Doświadczeń Świata (jest to wkład własny Gminy do projektu), gabinet do terapii metodą A. Tomatisa oraz wyposażenie gabinetu, w którym pracują specjaliści. Nauczyciele zatrudnieni w Oddziale Integracyjnym w ramach projektu jadą na 90 godzinny kurs Marii Montessori oraz zakupione będą pomoce wg. Pedagogiki Marii Montesorii.

Po przemówieniu zaproszeni goście przeszli do sali ,,Krasnali”, w której dzieci uczęszczające do oddziału integracyjnego przedstawiły krótki program artystyczny. Po występach dzieci otrzymały upominki w postaci pluszowych maskotek, które wręczyły im osoby zarządzające projektem razem z Burmistrzem Gminy Chojna.

Po występach wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowały mamy dzieci uczęszczających do oddziału integracyjnego. Goście mogli też obejrzeć pomieszczenia, które powstały w związku z realizacją projektu ,,Pomóż mi, a będę miał równy start”.

Wszystkim serdecznie Dziękujemy za pomoc w realizacji w/w projektu.

Weronika Kotlińska
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza