Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał komunikaty dla właścicieli i zarządców budynków


W związku z nadchodzącym okresem zimowym, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie wystosował komunikaty do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. 


Pierwszy komunikat dotyczy dbania o stan techniczny budynków w okresie zimowym. Właściciele są zobowiązani dopilnować aby nie stwarzały one zagrożenia dla osób postronnych. Do zakresów obowiązków należą m.in. odśnieżanie dachów i elementów elewacji czy usuwanie niebezpiecznych sopli. 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 9la ustawy - Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Beata Kołodziejska


Drugi komunikat tyczy się konieczności dopilnowania szczelności, drożności oraz ogólnie dobrego stanu technicznego przewodów kominowych. Właściciel budynku zobowiązany jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli przez osobę posiadającą kwalifikację kominiarskie lub odpowiednie uprawnienia budowlane.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie do właściciel i zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

W związku z trwającym okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności, sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony praca urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem (zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego a osoba dokonującą kontroli obowiązaną jest przesłać kopie tego protokołu do właściwego organu.

Jednocześnie informuje, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

Zwracam się do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o bezzwłoczne wykonywanie w/w obowiązków, określonych w art. 61, 62 i 70 ustawy – Prawo budowlane, związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz ich bezpiecznym użytkowaniem.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Beata Kołodziejska

Źródło: www.cedynia.pl, fot.: internet
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza