Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - co zostanie przyjęte a co odrzucone?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych rozporządziło listę odpadów które będą przyjmowane oraz które będą odrzucane.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

a) papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

k) zużyte opony, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. c.

l) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (na przykład pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. b.W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej.

c) opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

d) odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.

e) odpady osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe

f) wełna mineralna,styropian budowlany (np. z ocieplenia budynków)

g) części samochodowe.


Regulamin PSZOK:
http://zgdo.eu/index.php/mapa-dojazdu-do-pszok/regulamin-pszok/
Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza