Projekt „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” z RPO WZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie


Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie jest adresatem działań projektu pt. „Kwalifikacje dziś-dobra praca jutro”, realizowanego przez TWP Oddział Szczecin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 - Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli technikum zawodowego, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I st. Głównym jego celem jest przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Działaniaprojektu obejmują:
 •  zdobywanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w kursach: prawa jazdy kat. B, spawacza, operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych, barmańskim, wizażu, stylizacji paznokci, cross-sellingu i up-sellingu oraz Certyfikat Microsoft MTA,
 •  odbywanie dodatkowych, płatnych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach,
 • stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,
 • organizację w szkole dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i egzaminu czeladniczego,
 • opłatę za egzamin czeladniczy,
 •  podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach specjalistycznych,
 • grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw w Poznaniu,
 • zajęcia uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i WSH TWP w Szczecinie,
 • doposażenie pięciu pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
 • utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.
Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019. Dofinansowanie projektu dla ZSP w Chojnie wynosi 1 231 759, 10 zł.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza