Reklama [góra]


Informacja związana z ograniczeniem pracy Sądu Rejonowego w Gryfinie


Na podstawie art. 54§2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 j.t.) w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie wydał Zarządzenie z dnia 12 marca 2020r w następującym zakresie:

1. wyłączone jest funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Gryfinie (którego zadaniem jest udzielanie stronom informacji) . Wszelkie informacje interesantom będą udzielane wyłącznie telefonicznie pod numerem ( 91) 42 00 307 oraz za pośrednictwem poczty mail : informacja@gryfino.sr.gov.pl

2. Interesanci V Wydziału Ksiąg Wieczystych będą obsługiwani w Biurze Podawczym V Wydziału Ksiąg Wieczystych przy ul. Grunwaldzkiej 8 pokój 108, przy czym obsługa jest ograniczona do przyjmowania pism stron, nie będą udzielane stronom informacje. Wszelkie informacje interesantom będą udzielane telefonicznie pod numerem (091) 42 00 379 oraz za pośrednictwem mail: informacja@gryfino.sr.gov.pl

3. Dyżury w Wydziałach w każdy poniedziałek w godz. od 15.30 do 18.00 nie będą się odbywały.

4. Osoby wezwane na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), które wróciły z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem niezwłocznie przekażą tą informację Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub na Biuro Obsługi Interesantów - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej Sądu ). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.Osoby takie mogą wnosić z ww. powodu o odroczenie rozpraw lub usprawiedliwienie swojej nieobecności i nie powinny stawiać się do Sądu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryfinie
Obsługiwane przez usługę Blogger.