Reklama [góra]


Uczniowie i nauczyciele ZSP w Chojnie podnoszą swoje kompetencje i zdobywają nowe kwalifikacje


Od 1 września 2018 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie realizuje projekt pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Termin realizacji projektu: 1.09.2018 r. - 31.08.2020 r. Wartość projektu to 1 980 933, 08 PLN w tym dofinansowanie z UE - 1 683 793,11 PLN. 

Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności na rynku pracy 102 uczniów technikum i branżowej szkoły I st., podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i językowych, uzyskanie nowych kwalifikacji przez uczniów i nauczycieli poprzez realizację szeregu kursów, szkoleń, studiów, staży zawodowych u pracodawców, doposażenie pracowni szkolnych oraz indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

Działania zaplanowane w projekcie od początku jego trwania są realizowane bardzo intensywnie. Od rozpoczęcia projektu 12 najlepszych uczniów w 6 kształconych w szkole zawodach otrzymuje stypendium w wysokości 800 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2018/2019 otrzymało je 6 osób i kolejnych 6 w roku szkolnym 2019/2020. Doposażono w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne pracownie: komputerową, hotelarską, gastronomiczną, budowlaną oraz samochodową. Utworzono Szkolny Punkt Przedsiębiorczości. Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie biorą udział w zajęciach indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez nauczycieli zawodu. Odbyły się u pracodawców 4-tygodniowe staże zawodowe uczniów oraz tygodniowe nauczycieli. Zostały zorganizowane wyjazdy na zajęcia dodatkowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk na Wydział Informatyki, dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa na Wydział Budownictwa i Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz dla uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych do Wyższej Szkoły Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu. Zorganizowano turnusy dokształcania teoretycznego dla utworzonej w ramach projektu klasy patronackiej pod patronatem POMOT oraz kurs czeladniczy dla uczniów klas BS I st., kształcących się w zawodach monter zabudowy i robót budowlanych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych, który zakończy się egzaminem czeladniczym. 

Odbyło się wiele kursów umożliwiających uczniom nabycie nowych kwalifikacji lub podniesienie kompetencji.: Microsoft Technology Associate, barista, barmański, stylizacji rzęs, wizażu, carvingu, savoir-vivre, kelnerski, spawacza. W trakcie realizacji są: branżowy kurs języka angielskiego na poziomie B1/B2, kurs prawa jazdy kat. B, animator czasu wolnego. 

Równocześnie nauczyciele zawodu podnosili swoje kompetencje oraz nabyli nowe kwalifikacje na kursach takich jak: kelnerski, obsługi recepcji hotelowej, AutoCAD, Norma PRO, carving, diagnostyka samochodowa, sprzedaż usług hotelowych. Odbyły się warsztaty kulinarne oraz warsztaty suchej zabudowy. Dwoje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i dwoje na kierunku grafika komputerowa. 13 nauczycieli odbyło tygodniowe staże zawodowe u pracodawców. 

Przed zakończeniem projektu, w tym roku szkolnym, zaplanowana jest realizacja kursów dla uczniów: glazurnik, operator wózków widłowych, wulkanizator kończący się egzaminem czeladniczym, egzamin sprawdzający w zawodzie kelner, dla uczniów i nauczycieli kurs drukarek 3D1: druk 3D w technologii FDM, szkolenie dla nauczyciela obsługa i naprawa układu klimatyzacji samochodowej, dla nauczycieli kurs dekoracji i nakrywania stołów oraz tygodniowe staże nauczycieli u pracodawców. 

Wszystkie działania sprawiają, że młodzi ludzie oprócz wiedzy teoretycznej, nabywają dodatkowe kompetencje, uprawnienia i kwalifikacje, które sprawiają, że będą mieli większe umiejętności, a tym samym szanse na zmieniającym się rynku pracy. Pracownie doposażone w nowoczesny sprzęt oraz nauczyciele poszerzający swoją wiedzę i kwalifikacje, stanowią doskonałą bazę do nauczania zawodów w dobie tak prężnie rozwijających się technologii. 

Obsługiwane przez usługę Blogger.