List nauczycieli do radnych Rady Miejskiej w Cedyni


Radni Rady Miejskiej w Cedyni będą w tym tygdniu decydować o przyszłości Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. W ostatnich dniach publikowaliśmy listy nauczycieli i dyrektora oraz burmistrza Cedyni. Poniżej publikujemy list kadry pedagogicznej do radnych. 

Szanowni Radni Gminy Cedynia! 

Jest nam niezmiernie przykro, że wybierając Was na nową kadencję w 2018 roku, uwierzyliśmy obietnicom przedwyborczym przedstawianym przez Wasze komitety. Nie musimy chyba Was przekonywać, jak ważny i decydujący dla nas w tych wyborach był dalszy los naszej Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. Kandydat na Burmistrza Pan Adam Zarzycki publicznie zapewniał wszystkich mieszkańców na zebraniach o tym, że nie zlikwiduje Szkoły Podstawowej w Piasku. Zostaliśmy zmanipulowani, bo manipulacja w swojej definicji oznacza posługiwanie się faktami, danymi itp. w sposób nieuczciwy w celu zdobycia określonego wpływu na ludzi (źródło: słownik języka polskiego, wyd. PWN, W-wa 2006). Wy także zapewnialiście nas, że szkoła będzie funkcjonować, mało tego, zapewnialiście w oficjalnych wypowiedziach, że dokończycie jej rozbudowę zgodnie z planami, a pieniądze pozyskacie z funduszy zewnętrznych, bo taka jest możliwość i to Wy macie odpowiednie doświadczenie, by to zrobić. 

Niestety, bardzo szybko przekonaliśmy się, ile warte były Wasze obietnice. Na zablokowanie rozbudowy szkoły czekaliśmy 4 miesiące, a na pierwsze podejście do reorganizacji rok. W listopadzie mijają dwa lata Waszej kadencji i od stycznia 2020 r. walczymy z Wami - ludźmi, którzy zostali wybrani dla nas, społeczeństwa, nie dla własnych przekonań. Uwierzyliśmy Wam, a teraz czujemy się oszukani i skrzywdzeni. 

Każda proponowana przez Pana Burmistrza zmiana struktury organizacyjnej szkoły ciągnie za sobą szybszą lub wolniejszą likwidację placówki. Niejasne są dla nas te posunięcia, ale to Wy, a nie Pan Burmistrz, będziecie za to odpowiadać. Mówicie, że nikt nie likwiduje szkoły, szkoła zostanie, nawet będzie nosić to samo imię, będzie mieć tego samego patrona, ale jak długo? Nikt z Was nie potrafi wprost odpowiedzieć na pytanie, czy do tej zreorganizowanej szkoły będą chodziły tylko dzieci miejscowe, czy także te dojeżdżające. Może znów mamy do czynienia z manipulacją, może zamierzone jest takie działanie, by w szkole pozostała garstka miejscowych dzieci, by szkoła sama zginęła po roku prowadzenia jej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy? Czy stwarzanie tak dogodnych warunków do likwidacji nie jest właśnie jej likwidacją? Trudno nam w tych działaniach odnaleźć pozytywne przesłanie, o którym czytamy w uzasadnieniu do uchwały intencyjnej. Zastanawiamy się, co takiego się wydarzyło, że nagle w tej kadencji Rada Miejska tak usilnie próbuje zlikwidować naszą placówkę. 

Przeanalizujemy zatem uzasadnienie do ww. uchwały: 

1. Poważne wyzwania związane z dostosowaniem swojej organizacji do zmieniających się wskaźników demograficznych, budżetowych, rozwojowych, klimatycznych[...] 

Są to wyzwania dotyczące wszystkich samorządów i organizacji. Wiele z nich radzi sobie inaczej, pomimo braku takich źródeł dochodu, jakie ma gm. Cedynia. Popatrzmy chociażby na gminę Widuchowa, która posiada piękną, dużą szkołę podstawową w samej Widuchowej i utrzymuje drugą ośmioklasową szkołę w Krzywinie, którą rozbudowała o dodatkowe pomieszczenia, salę gimnastyczną oraz boiska Orlik wraz z zapleczem socjalnym. Pozostawienie naszej szkoły w obecnym kształcie i oddanie nowo dobudowanych sal lekcyjnych, pozwoli stworzyć odpowiednie miejsce dla naszych dzieci, które są w naszej szkole z wyboru, które są bardziej wrażliwe, nie lubią tłumu, hałasu, potrzebują mniejszych zespołów klasowych i większej pracy indywidualnej. Mała szkoła jest doskonałą, bezpieczną alternatywą dla dużego obiektu. W naszej placówce dzieci czują się bezpiecznie, nie ma w niej agresji rówieśniczej, interwencji policji, a wypadkowość jest znikoma. Niestety w ZSP w Cedyni częściej dochodzi do wymienionych zjawisk. Jesteśmy zaniepokojeni i martwimy się o los naszych wychowanków. Przez urzędników nasza szkoła traktowana jest jak placówka gorszego sortu, jak więc mogą reagować dzieci, które miałyby przyjąć do swoich już zintegrowanych klas nowych kolegów? 

Drodzy Radni, część z Was i Wasze dzieci, a może i wnuki, także uczą się lub uczyły w małych, wiejskich szkołach, czy przez to czujecie się gorsi? Gorzej wykształceni? Mniej wartościowi? Duża część naszych absolwentów ukończyła studia wyższe, mamy wśród nich lekarzy, prawników, nauczycieli, pozostali to świetni fachowcy, a przede wszystkim szczęśliwi ludzie, którzy z sentymentem wspominają pierwsze etapy swojej edukacji. Każda gmina dbająca o dobro dziecka powinna pozostawiać dzieciom wybór szkoły, w której chcieliby się uczyć przez 9 lat swojego życia. 

2. W najbliższych latach w miejscowościach, które obejmuje obwód Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku nie zapowiadają się daleko idące zmiany w zakresie demografii uzasadniające utrzymanie tej szkoły [...] 

Nie wiemy o jakich konkretnie latach mowa, gdyż uzasadnienie tego nie wskazuje, ale od początku istnienia nasza szkoła funkcjonuje z około setką dzieci. Dane z Urzędu Stanu Cywilnego ujmują jedynie stan dzieci zameldowanych na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Piasku. Nie są to dane kompletne, ponieważ ilość dzieci zależy od ich miejsca zamieszkania, a nie od meldunku. Bywa, że trafiają do nas dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Cedyni, a nasze dzieci wybierają placówkę cedyńską. Nie jesteśmy w stanie sprecyzować konkretnie ilu uczniów będziemy mieli w latach kolejnych, zatem zakładanie, że będzie ich coraz mniej, jest również zbyt daleko idącym wnioskiem. 

Niestety, od początku Państwa kadencji te ciągłe zawirowania dotyczące losów naszej szkoły i realne widmo restrukturyzacji placówki nie skłaniają rodziców do posyłania dzieci do Piasku. To również jest działanie celowe, mające na celu zniechęcenie rodziców i działające na naszą niekorzyść. Jesteśmy tego świadomi. Przypominamy jednak Państwu, że dwa lata temu, kiedy obiecywaliście nam rozbudowę szkoły, liczba uczniów uczęszczających do niej była zbliżona, nikt tych danych nie wykorzystywał przeciw szkole, wręcz byliśmy zapewniani, że będą Państwo inwestować w naszą placówkę. Szanowni Radni, szanujmy siebie wzajemnie i bierzmy odpowiedzialność za własne decyzje i własne słowa. Nie traćcie wiarygodności i godności, uczciwie podejdźcie do tej sprawy i zastanówcie się, jak chcecie być odbierani jako ludzie. Żyjecie w małych społecznościach, niełatwo będzie Wam odzyskać zaufanie. 

3. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku pozwoli uniknąć nauczania w klasach łączonych[...] 

Nauka w klasach łączonych odbywa się obecnie w klasach II i III oraz IV i V podczas religii, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego i nie jest to sytuacja uciążliwa dla dzieci. Wprost przeciwnie, stwarza to możliwość lepszej integracji zespołów klasowych a przede wszystkim uczy empatii, pomocy koleżeńskiej i troskliwości o młodszych kolegów. 

4. Przekształcenie[…]otworzy możliwości korzystania przez uczniów z aktualnej i cały czas doposażonej bazy sportowej. 

Nie da się ukryć, że przez te wszystkie lata organ prowadzący nie zadbał o odpowiednią bazę sportową szkoły, pomimo obietnic, nawet nie powstał na terenie szkoły Orlik. To dzięki Waszym decyzjom Szkoła Podstawowa nie posiada sali gimnastycznej, która była w planach i miała zostać postawiona wraz z salami lekcyjnymi, świetlicą wiejską, przedszkolem. Nasza szkoła nie miała sali gimnastycznej od początku swojego istnienia. Mamy za to bardzo duże boisko, które jest wykorzystywane zawsze przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W pobliżu szkoły znajdują się także pola i łąki oraz las, który stwarza świetne warunki do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem właśnie tych terenów, a przede wszystkim są to zajęcia na świeżym powietrzu, niezbędne dla prawidłowego rozwoju uczniów. Przy złych warunkach pogodowych zajęcia odbywają się na korytarzu szkolnym, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Nieprawdą jest, że zajęcia te odbywają się w wiejskiej świetlicy! 

Wyposażenie szkoły cedyńskiej w tym momencie jest bogatsze m.in. ze względu przejęcia całego majątku po gimnazjum. Sprzęt, który był nowoczesny i systematycznie powiększany w trakcie funkcjonowania placówki przejęła właśnie Szkoła Podstawowa w Cedyni. Szkoda, że nikt nie zechciał sprawiedliwie wyposażyć obu placówek. Mimo wszystko Szkoła w Piasku posiada wystarczające wyposażenie dydaktyczne i wykorzystujemy je w bieżącej pracy z dziećmi. 

5. [...]Szkoła w Cedyni posiada odpowiednią liczbę pomieszczeń, w których mogą odbywać się zajęcia.

Tego argumentu nie podajemy w wątpliwość, szkoła jest duża, więc sal lekcyjnych też jest więcej. W naszej placówce nowo dobudowane sale lekcyjne w pełni zaspokoiłyby nasze potrzeby lokalowe, wystarczy dobra wola Radnych Rady Miejskiej i Pana Burmistrza. 

6. [...]Warunki socjalne Szkoły Podstawowej w Cedyni są bardzo dobre. Szkoła ta posiada własną stołówkę, gdzie dzieci w spokoju mogą spożywać posiłki, szerokie korytarze, dostosowane szatanie. Wyposażenie w pomoce ulega ciągłej poprawie. Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką wszystkie potrzebujące dzieci. 

Mankamentem naszej szkoły jest brak pomieszczenia świetlicy. Miejsce do spożywania posiłków zorganizowaliśmy uczniom w pomieszczeniu tzw. kuchni. Korytarze są odpowiednie do liczby dzieci, dozorowane przez nauczycieli, nie stanowią żadnego zagrożenia dla uczniów, ponadto przy sprzyjającej pogodzie każdą przerwę uczniowie spędzają na tarasie na świeżym powietrzu. Toalety szkolne są odremontowane i zadbane. Każde dziecko w szkole posiada swoją osobistą szafkę ubraniową, więc nie ma potrzeby organizowania specjalnych szatni. Mimo braku pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę szkolną, każdy uczeń objęty jest opieką. Zajęcia świetlicowe najczęściej popołudniami prowadzone są w wolnych salach lekcyjnych, na świeżym powietrzu lub dużym holu głównym szkoły. 

7. [...]Kadra pedagogiczna (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) jest odpowiednio przygotowana i posiada wysokie kwalifikacje. 

Kwalifikacje kadry pedagogicznej określają odpowiednie przepisy prawa oświatowego i nie podlegają one dyskusji. Nauczyciel zatrudniony w szkole musi je posiadać i takie odpowiednie kwalifikacje posiadają wszyscy zatrudnieni nauczyciele, bez względu na placówkę, w której pracują. 

8. Organ prowadzący w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni będzie dążył do tego aby kwalifikacje nauczycieli przekształcanej szkoły zostały w pełni wykorzystane. Obecnie wielu nauczycieli klas IV – VIII pracuje w Cedyni[...] 

Grono pedagogiczne ze szkoły w Piasku składa się z 19 nauczycieli, a z tej liczby tylko 4 pracuje w SP w Cedyni, zatem informacja o tym, że wielu z nas pracuje w obu placówkach jest mocno przesadzona. Spośród tych 4 nauczycieli, 1 nauczyciel uzupełnia swój etat w naszej szkole, bo w Cedyni już w tym roku szkolnym zabrakło dla niego godzin do pełnego wymiaru zatrudnienia. Obecnie w nasze placówce na emeryturę może przejść jeden pracownik, pozostali mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Nie jest możliwe zatrudnienie większej ilości nauczycieli z naszej szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, ponieważ fizycznie nie ma w tej szkole wolnych etatów. Oznacza to, że oszczędności, jakie Gmina Cedynia pragnie uzyskać przekształcając naszą placówkę, będą pochodziły z naszych pensji. 

9. O względach finansowania szkół i kosztów jej utrzymania nie zamierzamy dyskutować. Na pewno są, ale stać nas na utrzymanie dwóch szkół, jak powiedział publicznie Pan Burmistrz na sesji w styczniu 2020 roku. Prosimy o przejrzenie ponownie wydatków Gminy i poszukanie oszczędności w innych działach, nie w oświacie. Edukacji i bezpieczeństwa dzieci nie można i nie powinno się przeliczać na pieniądze! Na terenie Gminy istnieje wiele obiektów, które Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy mógłby przejąć i wyremontować, chociażby budynek dawnej restauracji "Relax". Czy nie wspaniałym byłoby mieć ZUL w Cedyni? W końcu to największe skupisko mieszkańców w naszej Gminie i większe prawdopodobieństwo, że z zajęć proponowanych przez ZUL ktoś skorzysta. Oferta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest bardzo bogata, mógłby nawet przejąć część zadań, a może większość, Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, a wówczas Gmina miałaby oszczędności, o które tak walczy, bez naruszania dobra naszej prawie setki dzieci i ich rodziców. 

10. [...]Mała niewystarczająca do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej biblioteka szkolna[...] 

Szkoła Podstawowa w Piasku pozyskała dwukrotnie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa środki na zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych, zatem posiada odpowiedni księgozbiór dla ośmioklasowej szkoły podstawowej, a jej wielkość nigdy nie była mankamentem decydującym o likwidacji placówki. Od początku istnienia Szkoły Podstawowej w Piasku księgozbiór umieszczony jest w tym samym pomieszczeniu i jest sukcesywnie odnawiany i powiększany. 

11. Gmina Cedynia jako organ prowadzący obie szkoły planuje wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym (ZUL) na bazie obiektu po przekształconej szkole w Piasku zorganizować zajęcia w szkole prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Planujemy, aby odbyło się to poprzez przekazanie do prowadzenia Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Ludowemu w drodze uchwały i podpisania umowy utworzonej szkoły dla klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

Przekazania szkół do prowadzenia innym podmiotom najczęściej dotyczą małych szkół wiejskich, których nie chcą prowadzić samorządy, a rodzice sprzeciwiają się ich likwidacji. Są to szkoły liczące nie więcej niż 70 uczniów. Po zmianach, jakie planują Państwo wprowadzić, Szkoła Podstawowa w Piasku będzie właśnie taką placówką i najprawdopodobniej się nie utrzyma, gdyż ZUL nie posiada zaplecza finansowego, utrzymuje się jedynie z dotacji unijnych i środków zewnętrznych. W bardzo krótkim czasie stowarzyszenie przejmie budynek szkolny wraz z całym terenem wokół, a szkołę zlikwiduje, tylko ile Gmina Cedynia zyska na przekazaniu tak dużego obiektu Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Ludowemu? 

Szanowni Państwo! 

Dla naszej społeczności Szkoła jest bardzo ważnym miejscem, wokół którego skupia się życie całej miejscowości. To wizytówka, symbol, pamiątka i historia. To miejsce, w którym sami się uczyliśmy, miejsce najpiękniejszych i najważniejszych wspomnień i wartości. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o potraktowanie powyższego tematu z bardzo dużym wyczuciem i rozwagą. Zwracamy się z prośbą o powstrzymanie się od głosowania za zamiarem przekształcenia (likwidacji) naszej Szkoły Podstawowej. 

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza