Reklama [góra]


Nowy wojewódzki inspektor ochrony środowiska


Dr Marek Chabior został powołany z dniem 1 października na stanowisko zachodniopomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Powołanie nowemu inspektorowi wręczył dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.
Marek Chabior ma tytuł dr Nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii. Od 1987 do 2012 roku był wykładowcą na Akademii Rolniczej w Szczecinie, a następnie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. W 2017 ukończył studia podyplomowe „Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja” w Wyższej Szkole Bankowej. Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych z zakresu klimatologii, bioklimatologii, zmian klimatu i ochrony środowiska. Opracował autorskie wskaźniki bioklimatyczne oraz nową skalę odczuwalności cieplnej dla temperatury efektywnej oraz wskaźnika UTCI.

W latach 2014-2015 koordynował projekt Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej Stowarzyszenia Klimatologów Polskich, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Od roku 2011 do 2018 brał udział w pracach zespołu eksperckiego przy Komisji Krajowej „Solidarności” ds. analizy społeczno-gospodarczych skutków wdrożenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. W latach 2014-2017 był członkiem komitetu sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE-APIS/PL pn. system prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL. Od 2018 był radnym Rady Miasta Szczecin – w związku z powołaniem na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska złożył rezygnacje z mandatu radnego.

Na stanowisku zastąpił Andrzeja Milucha.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.