Zatrzymano nielegalny transport ponad 24 ton odpadów

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej uniemożliwili wjazd nielegalnych odpadów do Polski. W skontrolowanym samochodzie ujawniono 24 tony odpadów zmieszanych.

11 listopada  funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili wjazd samochodu z nielegalnymi odpadami. Kontrola odbywała się na autostradzie A6, w okolicach byłego przejścia granicznego Pomellen-Kołbaskowo. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, który był prawidłowo oznaczony jako wykorzystywany do przewozu odpadów. 

Kierowca przedłożył dokumenty, z których wynikało że przewozi odpady papieru i tektury. Odpady zostały nadane z Niemiec i skierowane były do odbiorcy w Polsce. 

W trakcie kontroli stwierdzono że, w ww. naczepie znajdują się inne odpady. Znajdowały się tam odpady zmieszane w formie sprasowanej, zawierające m.in. papier i tekturę, porozrywane worki foliowe i opakowania po napojach z tworzyw sztucznych, elementy gumowe, kawałki plastiku. Odpady również odpady opakowań z tworzyw sztucznych po żywności, czy też po produktach codziennego użytku w gospodarstwach domowych. Odpady były ponadto zabrudzone oraz wydzielały ostrą, nieprzyjemny zapach, która mogła świadczyć o procesach fermentacyjnych pozostałości po żywności w przewożonych odpadach. 

Funkcjonariusze KAS doszli do wniosku, że te odpady mogły stanowić mieszaninę odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załącznikach do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. sprawie przemieszczania odpadów. Dlatego uznano je za odpady „spoza listy”, a takie wymagają procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz zgody właściwego organu. 

Działania funkcjonariuszy celno-skarbowych uprawdopodobniły podejrzenie nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. W efekcie skierowano wniosek o ocenę towaru do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, iż przewożony ładunek spełnia definicję odpadu określoną w ustawie o odpadach, zgodnie z którą przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 

Ponieważ zgodnie z art. 11b ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zakazany jest przywóz do Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, transport tych odpadów został uznany za nielegalny. 

Zatrzymany pojazd wraz z ładunkiem został skierowany na najbliższy, dysponujący wolnymi miejscami postojowymi parking strzeżony, wyznaczony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami i spełniający warunki magazynowania, gdzie został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający oddziaływanie odpadów na środowisko. Transport pozostanie tam do czasu podjęcia decyzji przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (zwrot do kraju nadania lub utylizacja na terenie kraju).


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza