Reklama [góra]


Burmistrz Morynia zawiadamia


Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 103. ust. 3. ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami /t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. /
Burmistrz Morynia zawiadamia

że w dniach od 30 sierpnia 2021 r. do dnia 20 września 2021 r. tj. przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, w pokoju nr 3, w godzinach 7 15 do 15 15 wyłożony będzie do wglądu uczestnikom postępowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo- podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013r.

W okresie kiedy projekt uchwały wyłożony jest do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. We wnioskach uczestnicy postępowania mogą wskazywać działki gruntu, które chcieliby otrzymać w zamian za dotychczas posiadane nieruchomości objęte scaleniem i podziałem.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.