Reklama [góra]


Ogłoszenie Burmistrza Morynia

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwały nr XIV/112/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany studium oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.) na adres: ipb@moryn.pl. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Morynia 


Burmistrz Morynia 
Józef Piątek

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.