Wotum zaufania dla wójta Widuchowej Pawła Wróbla [video]


Podczas obrad XXIX Sesji Rady Gminy Widuchowa radni jednomyślnie udzielili Wójtowi Gminy Widuchowa Panu Pawłowi Wróblowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Uchwała absolutoryjna poprzedzona została przedstawieniem przez wójta Raportu o stanie gminy Widuchowa za 2020 r., po którym nastąpiła debata.  Rada Gminy 15 głosami "za" udzieliła wójtowi wotum zaufania. Po głosowaniu w sprawie absolutorium radni do gratulacji dla wójta Pana Pawła Wróbla dołączyli okolicznościowy bukiet kwiatów.

Absolutorium jest formą akceptacji działań organu wykonawczego, którym w gminie jest Wójt. Dla rady gminy jest to także narzędzie kontroli działań wójta, który w imieniu samorządu realizuje zadania ujęte w budżecie gminy. 

Jednomyślność w głosowaniu i udzielenie wotum zaufania i absolutorium wójtowi stanowi potwierdzenie prawidłowości i rzetelności realizowanych zadań w zakresie wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz akceptację dla przyjętych kierunków działania, celów i sposobów ich realizacji.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza