W wakacje warto wiedzieć. Gdzie po bezpłatną pomoc prawną?


Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że różne sytuacje kryzysowe w życiu wymuszają potrzebę skorzystania z pomocy prawnej. W Powiecie Gryfińskim jest realizowana nieodpłatna pomoc prawna. Przysługuje ona każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy.

- Zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji lub sformułowanie pozwu to uciążliwy problem dla wszystkich, którzy samodzielnie szukają rozwiązań. Naprzeciw wychodzą specjaliści w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji - mówi Wojciech Konarski, starosta gryfiński.

W celu uzyskania darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu 91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213 w godz. 7.30-15.30 (telefon czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) albo przez adres e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl.


- Z pomocy prawnej można korzystać na terenie całego powiatu - dodaje Ewa Dudar, wicestarosta gryfiński. Dodatkowe informacje na temat darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej w Powiecie Gryfińskim, tj. w gminach Gryfino, Chojna, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa, Moryń, Trzcińsko, Cedynia, Mieszkowice można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 5000 wew. 212 lub wew. 228.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osobom tym może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady zobowiązane są do złożenia oświadczenia (do pobrania PDF, RTF spakowany do ZIP), że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość w formie papierowej na adres:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Organizacji i Informacji - NPP/NPO
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

lub w formie elektronicznej na adres: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, będzie się z nią kontaktować w umówionym terminie.

Darmowa pomoc prawna i obywatelska polega na: udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu; sporządzeniu projektu pisma w sprawach wyżej wymienionych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym; sporządzeniu planu działania i pomoc w jego realizacji; nieodpłatnej mediacji; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba udzielająca porady dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy, przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

Każda osoba, której udzielona została porada może wyrazić opinię o uzyskanej pomocy w Karcie pomocy - część B (do pobrania PDF, RTF spakowany do ZIP). Wypełnienie przez osobę uprawnioną karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej. Osoba, która wyraziła opinię na temat udzielonej pomocy umieszcza wypełnioną część B karty w oznakowanej urnie lub przesłanie na adres darmowapomoc@gryfino.powiat.pl.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza