Wójt Starego Czarnowa Marzena Grzywińska z absolutorium i wotum zaufania [foto]


Wójt gminy Stare Czarnowo otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Radni jednogłośnie udzielili go Marzenie Grzywińskiej podczas sesji. Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie gminy. Dyskusję w tym punkcie zakończyło głosowanie nad udzieleniem wójt gminy absolutorium. Za głosowało 12 radnych. Nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Wójt zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przedstawiła coroczny raport o stanie gminy. Omawiany podczas sesji dokument składał się z części statystycznej, części opisowej przedstawiającej najważniejsze przedsięwzięcia w zakresie pomocy społecznej, edukacji, transportu, kultury czy sportu, a także części finansowej. Minione 12 miesięcy było wyjątkowe, a wręcz trudne.

Raport zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii. Gminę w 2020 roku zamieszkiwało 3646 osób, 1780 kobiet i 1866 mężczyzn. Wartość mienia komunalnego wyniosła prawie 48 mln zł, z czego połowę stanowią budowle. Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 6 mln zł, z czego na świadczenia wychowawcze 500+ 3,8 mln zł. Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kosztowała 250 tys. zł. Wydatki na fundusz sołecki wyniosły 276 tys. zł. Gmina ma 11 świetlic wiejskich oraz 36 obiektów małej architektury. Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła 45 uchwał.

Mimo pandemii udało się zlecić Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Binowa zadanie „Wiosenny Festiwal Kultury i Tradycji Binowa 2020” oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu Kołbacz organizacje dzieciom i młodzieży z gminy Stare Czarnowo zajęć sportowych.

Usuwano Barszcz Sosnowskiego. Konserwowano rowy melioracyjne. Nie zrezygnowano z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działań na rzecz ochrony ofiar przemocy czy projektów w zakresie wsparcia rodziny. Co więcej wdrożono nowe inicjatywy, przystępując np.: do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, gdzie mieszkańcy gminy otrzymali szansę na wymianę starych pieców i kotłów. Ponadto udało się przebudować świetlice w Binowie i Nieznaniu, doposażyć w sprzęt Zespół Szkół w Kołbaczu, zmodernizować drogę gminną w Kołowie czy zakończyć pierwszy etap remontu ulicy Polnej w Starym Czarnowie. Przyznano także stypendia naukowe.

Absolutorium za wykonanie budżetu

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem rocznym za 2020 rok, na koncie gminy zgromadzonych było ponad 3,5 mln zł. Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo za ubiegły rok zamknął się z nadwyżką w wysokości ponad 2 mln zł. Dochody wyniosły prawie 21,9 mln zł a wydatki blisko 19,9 mln zł. Przedstawiony radnym dokument otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Najwięcej środków w budżecie gminy w 2020 roku przeznaczono na pomoc społeczną i rodzinę - 32%, oświatę i wychowanie - 24% oraz inwestycje - 14%.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza