Uczniowie klas VIII rozpoczynają trzy dniowy maraton egzaminów


Dla ponad pół miliona uczniów VIII klas szkół podstawowych z blisko 13 tysięcy szkół w kraju, we wtorek 24 maja, pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego jest najdłużej trwającym testem podczas trzydniowej serii egzaminów. Na napisanie uczniowie będą mieli 120 minut, czyli dwie godziny. Przedstawimy harmonogram egzaminów ośmioklasisty.


Termin główny:
  • Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
  • Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut - wydłużenie do 150 minut
  • Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:
  • Język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • Matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r. Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji - dodo 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 8 lipca 2022 r.Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne
Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5 - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022)

Ważne terminy:

Do 28 września 2022r. – zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 30 września 2022r. – rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu oraz informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. Do 15 października 2022 r. - rodzice dostarczają do dyrektora szkoły

-opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się / wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej/-zaświadczenie o stanie zdrowia.W przypadkach losowych - przekazać dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu

Do 22 listopada 2022 r. – poinformować rodziców o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Do 25 listopada 2022 r. (26 listopada najpóźniej) – rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza