Radni jednogłośnie za absolutorium dla Wójta

Wójt gminy Stare Czarnowo otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Radni jednogłośnie udzielili go Marzenie Grzywińskiej podczas sesji. Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie gminy.

Wójt zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przedstawiła coroczny raport o stanie gminy. Omawiany podczas sesji dokument składał się z części statystycznej, części opisowej przedstawiającej najważniejsze przedsięwzięcia w zakresie pomocy społecznej, edukacji, transportu, kultury czy sportu, a także części finansowej.

Raport zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii. Gminę w 2021 roku zamieszkiwało 3615 osób, 1776 kobiet i 1839 mężczyzn. Wartość mienia komunalnego wyniosła ponad 51 mln zł, z czego połowę stanowią budowle. Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 6 mln zł, z czego na świadczenia wychowawcze 500+ 3,7 mln zł. Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kosztowała 240 tys. zł. Wydatki na fundusz sołecki wyniosły 277 tys. zł. Gmina ma 11 świetlic wiejskich oraz 36 obiektów małej architektury. Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła 74 uchwały.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udało się zlecić Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Binowa zadanie „Wiosenny Festiwal Kultury i Tradycji Binowa 2021”, Towarzystwu Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej projekt „Ocalić od zapomnienia - kultywowanie tradycji kulinarnych gminy Stare Czarnowo”, Fundacji imienia Stanisława Pomian-Srzednickiego zadanie „IX Letnie spotkania z muzyką w Kołowie - Pytasz mnie” oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu Kołbacz organizacje dzieciom i młodzieży z gminy Stare Czarnowo zajęć sportowych.

Usuwano Barszcz Sosnowskiego. Konserwowano rowy melioracyjne. Nie zrezygnowano z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działań na rzecz ochrony ofiar przemocy czy projektów w zakresie wsparcia rodziny. Co więcej gmina realizowała projekty związane z ochroną środowiska, w ramach programów Czyste Powietrze i Zachodniopomorski Program Antysmogowy, gdzie mieszkańcy gminy otrzymali szansę na wymianę starych pieców i kotłów.

Udało się również zamontować pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelisławcu, rozbudowano sieć wodociągową w ulicy Szczecińskiej oraz w ulicy Ogrodowej w Starym Czarnowie, wymieniono pokrycie dachowe w budynku mieszkalnym w Dębinie 11 i przy ulicy Szczecińskiej 45 w Starym Czarnowie.

Przyznano także stypendia naukowe uczniom z terenu gminy, wręczono Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz nie zapomniano o seniorach, dla których przygotowano bogatą ofertę kulturalną.
Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem rocznym za 2021 rok, wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo za ubiegły rok zamknął się z nadwyżką w wysokości ponad 2 mln zł. Dochody wyniosły prawie 21,3 mln zł a wydatki 19,2 mln zł. Przedstawiony radnym dokument otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Najwięcej środków w budżecie gminy w 2021 roku przeznaczono na pomoc społeczną i rodzinę - 32% oraz oświatę i wychowanie - 25%. Dyskusję w tym punkcie zakończyło głosowanie nad udzieleniem wójt gminy absolutorium. Za głosowało 12 radnych. Nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza