Wójt Marzena Grzywińska z absolutorium za 2022 rok


Wójt gminy Stare Czarnowo otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Radni jednogłośnie udzielili go Marzenie Grzywińskiej podczas sesji, która odbyła się we wtorek, 27 czerwca 2023 roku. Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie gminy.

Raport o stanie gminy

Wójt zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przedstawiła coroczny raport o stanie gminy. Omawiany podczas sesji dokument składał się z części statystycznej, części opisowej przedstawiającej najważniejsze przedsięwzięcia w zakresie pomocy społecznej, edukacji, transportu, kultury czy sportu, a także części finansowej.

Raport zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii. Gminę w 2022 roku zamieszkiwało 3670 osób, 1762 kobiet i 1908 mężczyzn. Wartość mienia komunalnego wyniosła ponad 57 mln zł, z czego prawie połowę stanowią budowle. Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 5 mln zł, z czego na świadczenia wychowawcze 500+ 1,5 mln zł. Działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych kosztowała 456 tys. zł. Wydatki na fundusz sołecki wyniosły 289 tys. zł. Gmina ma 11 świetlic wiejskich oraz 38 obiektów małej architektury. Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła 66 uchwał, z czego 42 uchwały zostały zrealizowane, 23 jest w trakcie realizacji a 1 została uchylona.

Usuwano Barszcz Sosnowskiego. Konserwowano rowy melioracyjne. Nie zrezygnowano z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działań na rzecz ochrony ofiar przemocy czy projektów w zakresie wsparcia rodziny. Co więcej gmina realizowała projekty związane z ochroną środowiska, w ramach programów Czyste Powietrze i Zachodniopomorski Program Antysmogowy, gdzie mieszkańcy gminy otrzymali szansę na wymianę starych pieców i kotłów.

Obsługiwano wnioski o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i dodatki do ogrzewania w 2022 roku. Przekazano komputery i tablety dzieciom z gminy Stare Czarnowo w ramach programu grantowego wspierającego dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udało się zlecić Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Binowa zadanie „Wiosenny Festiwal Kultury i Tradycji Binowa 2022”, Fundacji imienia Stanisława Pomian-Srzednickiego zadanie „Mała Ojczyzna Kołowo” oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu Kołbacz organizacje dzieciom i młodzieży z gminy Stare Czarnowo zajęć sportowych w piłce nożnej.

Urząd Gminy Stare Czarnowo we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi, zorganizował w minionym roku m.in. Święto Plonów w Starym Czarnowie, Gminny Dzień Seniora w Starym Czarnowie oraz Gminny Dzień Strażaka.

Udało się również wybudować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków na ulicy Warcisława w Kołbaczu, wyremontowano szatnię przy kompleksie boisk orlik w Starym Czarnowie oraz wymieniono pokrycie dachowe na budynkach przedszkola Jarzębinka i świetlicy w Kołbaczu.

Pozyskano przy tym środki zewnętrzne na inwestycje, które rozpoczną się w 2023 roku, w tym na budowę grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Dobropolu Gryfińskim i montaż na niej odnawialnych źródeł energii.

Przyznano także stypendia naukowe uczniom z terenu gminy, wręczono Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz nie zapomniano o seniorach, dla których przygotowano bogatą ofertę kulturalną.

Absolutorium za wykonanie budżetu

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem rocznym za 2022 rok, wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo za ubiegły rok zamknął się z nadwyżką w wysokości blisko 3 mln zł. Dochody wyniosły prawie 26,3 mln zł a wydatki 23,5 mln zł. Przedstawiony radnym dokument otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Najwięcej środków w budżecie gminy w 2022 roku przeznaczono na pomoc społeczną i rodzinę - 30% oraz oświatę i wychowanie - 22%.

Dyskusję w tym punkcie zakończyło głosowanie nad udzieleniem wójt gminy absolutorium. Za głosowało 10 radnych. Nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza