Nawet 1000 zł kary za nie zarejestrowanie auta w ustawowym terminie


Od dnia 1 stycznia 2024 roku w życie wchodzą nowe przepisy, właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia kub dopuszczenia do obrotu. Nie zachowanie terminu będzie "bolesne" dla naszego portfela. 

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu nie złoży tego wniosku w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku nie złożenia wniosku w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 1000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu nie złoży tego wniosku w terminie 90 dni (dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami), podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. W przypadku nie złożenia wniosku w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 2000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Nowelizacja przepisów znosi obowiązek składania zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego. Oznacza to, że klient nabywający pojazd u dealera w samorejestracji, nie będzie musiał składać zawiadomienia o nabyciu. Niezależnie od tego, nadal będzie zobowiązany do przerejestrowania pojazdu. Nowe przepisy zmieniają także lokalizację składania zawiadomień o zbyciu pojazdu. Po 1 stycznia 2024 roku będzie to możliwe u starosty właściwego względem miejsca zamieszkania stałego lub czasowego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza