Sesja budżetowa w Gryfinie [video]LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie odbędzie się w piątek 21 grudnia. Radni zajmują się budżetem. Prezentujemy porządek  obiad i podajemy link do transmisji na żywo. 


 1. Sprawy regulaminowe
  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  przyjęcie protokołu z LXXVII sesji.\
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2024 rok – DRUK NR 1/LXXVIII.odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o projekcie uchwały budżetowej,
  odczytanie projektu uchwały,
  stanowiska komisji Rady,
  dyskusja,
  przedstawienie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza,
  podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030 – DRUK NR 2/LXXVIII.stanowiska komisji Rady,
  dyskusja,
  podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie w I kwartale 2024 roku – DRUK NR 3/LXXVIII.stanowiska komisji Rady,
  dyskusja,
  podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w I kwartale 2024 roku – DRUK NR 4/LXXVIII.stanowiska komisji Rady,
  dyskusja,
  podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – DRUK NR 5/LXXVIII.stanowiska komisji Rady,
  dyskusja,
  podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – DRUK NR 6/LXXVIII.stanowiska komisji Rady,
  dyskusja,
  podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 7/LXXVIII.stanowiska komisji Rady,
  dyskusja,
  podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 8/LXXVIII.stanowiska komisji Rady,
  dyskusja,
  podjęcie uchwały.
 12. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
  uwagi i zapytania.
 13. Wolne wnioski i informacje.

 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza