Wybory sołeckie: Będzie drugie zebranie w Gogolicach.Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zawiadamia, że w dniu 2 lipca o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Gogolicach, odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Gogolice w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców.

Poprzednie wybory nie przyniosły rostrzygnięcia a o ich przebiegu było głośno za sprawą polityków Konfederacji. Pisaliśmy o tym w artykule Skandal podczas wyborów sołeckich? Zapowiadają złożenie zawiadomienia do prokuratury 

Podczas pierwszego głosowania na sołtysa miejscowości Gogolice dopuszczano do udział w wyborach obywateli Ukrainy. Społecznicy zapowiadają złożenie zawiadomienia do prokuratury o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Uprawnione do głosowania były 234 osoby, w wyborach wzięło udział 140 osób. Frekwencja wyniosła 59,83 %. O ponowny wybór ubiegał się między innymi dotychczasowy sołtys Cornelis Vreeswijk.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
4. Wybór Protokolanta zebrania.
5. Przedstawienie porządku zebrania.
6. Sprawozdanie Sołtysa, Rady Sołeckiej z realizacji zadań za okres kadencji.
7. Wybór Sołtysa:
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
c) przeprowadzenie aktu głosowania,
d) ogłoszenie wyniku wyboru Sołtysa.
8. Wybór członków Rady Sołeckiej:
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej,
c) przeprowadzenie aktu głosowania.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku frekwencji w wyznaczonym terminie, następne zebranie odbędzie się w tym samym terminie o godz. 17:30.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza