Reklama [góra]

Budżet gminy Chojna na 2018 rok, radni jednogłośnie "za" [foto]


Projekt budżetu gminy Chojna na 2018 rok przewiduje dochody w kwocie 54 676 508,00 zł i wydatki w kwocie 54 757 587,00 zł, deficyt w wysokości 81 079,00 zł ma zostać pokryty przychodami z wolnych środków.

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej odbyło się podczas ostatniej w tym roku sesji w czwartek 28 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Gmina Chojna w porównaniu do lat ubiegłych chce więcej pieniędzy przeznaczyć na inwestycje, gmina wychodzi powoli z programu naprawczego, rok 2018 będzie również rokiem wyborczym.

Według projektu gmina chce pozyskać ponad 2 miliony złotych ze sprzedaży swojego majątku. Kwota blisko 3 milionów ma być przeznaczona na inwestycję, to niewiele w porównaniu np. z gminą Cedynia, która pomimo znacznie mniejszego budżetu zamierza przeznaczyć na wydatki inwestycyjne około 5 milionów złotych.

Dochody gminy w 2018 roku

Gmina Chojna otrzymuje 15 699 041,00 zł subwencji, która stanowi ponad 28% dochodów ogółem. Dochody z podatku i opłat lokalnych to 12 710 747,00 zł a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to kwota 7 737 790,00 zł

Planowane wydatki w 2018 roku

Najwięcej pieniędzy pochłonie oświata, w budżecie na ten cel zaplanowano ponad 18 milionów złotych, większość z tej kwoty przeznaczone zostanie na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkół. Ponad 4 miliony złotych zaplanowano na pomoc społeczną, blisko 2 miliony zaplanowano na funkcjonowanie Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i świetlic wiejskich. Tylko 75 tys. złotych gmina przeznaczyć chce na ochronę i opiekę nad zabytkami.

Przykładowe wydatki (dotacje) budżetu gminy Chojna na 2018 

 • Centrum Kultury w Chojnie - 1 253 750,00 zł 
 • Miejska Biblioteka Publiczna - 440 000,00 zł
 • Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna" - 472 254,00 zł
 • Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 15 000 zł
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220 000,00 zł
 • Zakład Gospodarki Komunalnej - dopłata do różnicy czynszu lokali - 175 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe (inwestycje):

 • Budowa wodociągu Kolonia Lisie Pole - dokumentacja - 90 000,00 zł
 • Modernizacja hydroforni w Brwicach - 40 000,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych (Owocowa, Sikorskiego, Słoneczna) - dokumentacja - 30 000,00 zł
 • Przebudowa drogi wraz infrastrukturą - ul. Zielona - 350 000,00 zł
 • Budowa remizy strażackiej w Nawodnej - 400 000,00 zł
 • Termomodernizacja remizy strażackiej w Chojnie - 70 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji w Jeleninie - 595 000,00 zł
 • Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - 225 000,00 zł
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 264 839,00 zł


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.