Reklama [góra]

Mieszkańcy niech sobie wnioskują [list do redakcji]


Wiadomość o sprzedaży części terenu zielonego (parku) położonego między ul. Dworcową i Wilsona spowodowała, że wielu mieszkańców Gminy Chojna podpisało petycję do burmistrza o odstąpienie od tego zamiaru i przedstawienia koncepcji zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców gminy. W tej sprawie otrzymaliśmy od burmistrza zawiadomienie o sposobie realizacji petycji. Pragniemy przekazać je wszystkim, którzy podpisali petycję, a także zainteresowanym.

Burmistrz w zawiadomieniu o sposobie realizacji petycji napisał, że „została rozpatrzona, ale wpłynęła w terminie zaawansowanej procedury przetargowej i nie została uwzględniona”. W dalszej części napisał, że podjął decyzję o sprzedaży tej nieruchomości po przeprowadzeniu analizy lokalizacji, kwestii techniczno-budowlanych oraz z uwagi na brak w gminie Chojna realizacji budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Z tego miejsca jest łatwy dostęp do usług i infrastruktury technicznej, a w bliskim sąsiedztwie jest szkoła i przedszkole. Dalej stwierdza: „mając powyższe na uwadze uważam, że realizacja tego budownictwa poprawi poziom życia mieszkańców gminy, co wpłynęło też na decyzję o nie odwołaniu przetargu.”


Burmistrz poinformował, że koncepcja zagospodarowania terenu została opracowana w 2006 r. i obejmuje znacznie większy teren niż będący przedmiotem petycji. Nieruchomości przy ul. B. Prusa zostały wskazane do Krajowego Rejestru Nieruchomości jako teren pod zabudowę mieszkaniową w ramach programu Mieszkanie+.

No cóż, chciałoby się rzec, że gmina Chojna na koncepcjach stoi. Otóż 4 lata temu, nie kto inny, ale burmistrz chwalił się, że posiada koncepcję zagospodarowania tego parku i przedstawił 4 projekty. Obecnie okazało się, że jednak teraz jest już inna koncepcja, czyli budownictwo wielorodzinne. A więc dla czyichś potrzeb burmistrz jednoosobowo zmienia koncepcję, bo pojawiła się możliwość sprzedaży jednej z ostatnich działek w gminie.

Jednym z argumentów burmistrza na sprzedaż działki jest stwierdzenie, że „na przestrzeni ostatnich lat nie były podejmowane próby realizacji współczesnego budownictwa wielorodzinnego”. Trudno z tym nie zgodzić, albowiem burmistrz zamiast dokończyć budowę mieszkań chronionych na lotnisku, wolał je sprzedać za marne 200 000 zł. A już byłoby kilka nowych mieszkań. Jednak sam burmistrz w tym czasie potrafił zadbać o zwiększenie komunalnego lokalu, w którym zamieszkuje o ponad 100 m2. Nabywca tego terenu nie daje nadziei, że powstaną tam budynki wielorodzinne, ale raczej, że ten teren będzie sprzedawany, albowiem zajmuje się on raczej obrotem nieruchomościami.

Sprawdziliśmy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chojna i okazuje się, że teren parku określony jest jako teren zielony, a nie teren przeznaczony pod budownictwo. Pod zabudowę przeznaczona jest działka przy ul. B. Prusa (niedoszłe przedszkole). Radzimy więc zweryfikować swoje działania, panie burmistrzu, a nam mieszkańcom stworzyć miejsce do wypoczynku i rekreacji, bo takich nie ma w naszym mieście. Jedyny plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią mieści się przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic Mieszka I.

Gdybyśmy mieli park z prawdziwego zdarzenia, to Szkoła Podstawowa nie robiłaby swoich imprez pod platanem, tylko pewnie w miejscu ładnie zagospodarowanym. Zachęcamy burmistrza, aby zaczął słuchać głosów mieszkańców, a nie jednoosobowo podejmować decyzje mające wpływ na dalszy rozwój gminy. Od nas radnych zależy, co zrobić z tym terenem. Jak już wcześniej nie przystąpiono, pomimo wniosków radnych Inicjatywy Samorządowej, do planu rewitalizacji miasta, to warto uczynić to teraz. Wszyscy w gminie zasługujemy na określenie zadań dla poszczególnych nieruchomości. Nie może być przyzwolenia na takie zachowania burmistrza, że dokonuje on sprzedaży nieruchomości, bo „nagle” w kasie gminnej zabrakło pieniędzy. Mieszkańcy muszą mieć miejsca do rekreacji i wypoczynku, które są zagospodarowane i bezpieczne.

A wszystkim chojeńskim radnym proponujemy podjęcie uchwały o przystąpieniu do planu rewitalizacji tego terenu.

Radni klubu
Inicjatywa Samorządowa

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.